ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
ชมรมพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งประเทศไทย
ระเบียบการ

ระเบียบการ

   เด็กแรกเกิด - 4 ปี

 1. รับนักเรียนเพศชาย และหญิง
 2. รับ เฉพาะไป - กลับ
 3. ผู้ปกครองต้องพานักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง

 หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา - มารดา และของนักเรียนอย่างละ 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชนของ บิดา - มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
 3. สูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ
 4. รูปถ่ายผู้ ปกครองจำนวน 2 รูป
 5. รูปถ่ายนักเรียนจำนวน 2 รูป
 6. สำเนาใบฉีด วัคซีนของนักเรียน 1 ชุด

 

 ขั้นตอนการสมัคร

 1. เตรียม เอกสารตามที่ระบุไว้
 2. นำนักเรียนมาพร้อมผู้ปกครองในวันสมัคร
 3. ชำระ ค่าแรกเข้า 2,000 บาท (,ประกันอุบัติเหตุ AIA,สมุดบันทึกประจำตัว,ที่นอน,ผ้าห่ม ,แฟ้มสะสมผลงาน)

    ระเบียบปฏิบัติการรับ - ส่งนักเรียน

 1. เวลาส่งนักเรียน ตั้งแต่เวลา 07.00 น.
 2. เวลา รับนักเรียนก่อนเวลา 19.00 น.
 3. ผู้ปกครองแสดงบัตรรับนักเรียนและลง ชื่อรับทุกครั้ง
 4. กรณีให้ผู้อื่นมารับ กรุณาแสดงบัตรรับเด็ก บัตรประจำตัวประชาชนและโทรแจ้งล่วงหน้า
 5. มีเหตุจำเป็นมารับเด็กเกิน เวลา 19.00 น. กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า

ขั้น ตอนการสมัคร

 1. ผู้ปกครองเยี่ยมชมสถานที่  พูดคุยกับคุณครู พร้อมพาเด็กมาประเมินพัฒนาการเบื้องต้นก่อนรับเข้าเรียน (ผู้ปกครองควรแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและพฤติกรรมเด็กตามสภาพจริงเพื่อคุณ ครูจะได้ทราบและดำเนินการดูแลเด็กได้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน)
 2. ผู้ ปกครองแจ้งความประสงค์นำเด็กเข้าสมัครพร้อมนัดวันสมัคร
 3. ผู้ปกครองนำ เอกสารประกอบการสมัครพร้อมเขียนใบสมัคร  และแจ้งวันเริ่มเรียนซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นวันที่ 1 ของเดือนโดยจะคิดรอบการเรียนแบบชนเดือน  เช่น  เริ่มเรียนวันที่ 10 จะมีรอบการเรียนครบวันที่ 10 ของ  เดือนถัดไป

    4.   ผู้ปกครองพาเด็กมาในวันที่นัดหมายพร้อมเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวที่จะแจ้งให้ ทราบในวันสมัคร

          การขอเยี่ยมชมสุวรรณาเนิร์สเซอรี่   เวลาที่สะดวกในการเยี่ยมชมและไม่รบกวนการทำกิจกรรมของเด็ก ๆ

          คือวันจันทร์-วันศุกร์   เวลา 09.00น.  และ  15.00น.   วันเสาร์  08.00 - 18.00 น. ผู้ปกครองสามารถโทรศัพท์เพื่อนัดเยี่ยมชม

          เนิร์สเซอรี่ได้ล่วงหน้าที่หมายเลข 02 - 4281349  หรือ 088 - 499 6886

           

การพ้นสภาพของการเป็นเด็กในความดูแลของสุวรรณาเนอสเซอรี่

    เด็กจะพ้นสภาพของการเป็นเด็กในความดูแลของ สุวรรณาเนอสเซอรี่ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

 • ไม่มาเกิน 1 สัปดาห์โดยไม่แจ้งให้ทราบ   (หากต้องการเรียนต่อต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครเช่นเดียวกับเด็กใหม่)
 • แจ้งลาออก


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ....................................................
ที่อยู่ :  เลขที่ ..........................................เขต :  ................. แขวง : ........................
จังหวัด :................     รหัสไปรษณีย์ : ..............
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : ........................................................